Artwork > Embroidery

goddess athena
Athena
embroidery
8" round
2015

portrait of the goddess Athena